Trwają intensywne prace wynikające z realizacji projektu „Budowa systemu recyrkulacji obiegu i filtrowania wody morskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”. Ze względu na niezwykłą o tej porze roku popularność fokarium wśród wycieczek szkolnych i weekendowej turystyki wszystkie czynności są tak koordynowane, aby zapewnić bezpieczeństwo osób odwiedzjących, obsłudze i zwierzętom. Dokonano już rozbiórki starego budynku uzdatniania wody, a po posadowieniu szczelnej niecki zbudowano bryłę nowego obiektu dla przyszłej lokalizacji bardziej nowoczesnego systemu filtrów i pomp.

W tym samym czasie odbywa się tworzenie nowej i częściowe odnawianie starej sieci wodno-kanalizacyjnej. Zadanie jest niezwykle skomplikowane logistycznie. Prace trwają na działającym obiekcie, gdzie nieprzerwanie tłoczona jest morska woda. Prace komplikuje bardzo ograniczona przestrzeń budowy. Zaskakują niezinwentaryzowane podziemne instalacje. Podłoże – piaski, wymagają użycia specjalnych zabiegów i sprzętu (umacniania skarp wykopów, ich odwadniania, stosowania systemów igłofiltrów). W tych warunkach z mozołem układana jest tłocząco – grawitacyjna sieć rurociągów. Zakończenie prace oraz rozruch nowych urządzeń zaplanowano na 15 listopada br.

 

Kolejną realizowaną obecnie inwestycją jest „Przebudowa ujęcia wody morskiej dla potrzeb Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”. Inwestycja składa się z dwóch części. Główna to wybudowanie i posadowienie szczelnej morskiej studni. Druga to system sterowania ujęciem.

Realizacja inwestycji jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych, gdyż inwestor nie uzyskawszy pozwolenia od zrządzającego portem na zastosowanie dźwigów i wibromłota do montażu grodzi od strony pirsu, musi wykonywać prace montażowe od strony wody. W ten sposób pogoda może być czynnikiem decydującym o terminowości wykonania całego zlecenia oraz czasie blokowania części pirsu dla pieszych.

Dokonano już rozbiórki betonowych łamaczy fal (tzw. gwiazdobloków) oraz narzutu kamiennego, który w dalszej części inwestycji zostaną odtworzone. Obecnie wbijane są stalowe grodzie komór studni – wstępnego filtra i pomp.